Soaring tax bill crushing Oak Lawn shoe repair shop