Community struggles to make sense of Shavon Randle's death

Community struggles to make sense of Shavon Randle's death